วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

การเรียนครั้งที่ 6 การจัดการ templatemaker

สร้างกล่องบรรจุภัณฑ์ TEMPLATE สรุปส.3 สัปดาห์สอบ 7ตล.58
-upload ลงไดร์
-Art Work
-ไฟล์ Ai . Pdf . Jpg
-บรรจุภัณฑ์อย่างน้อย 3Design
-ศึกษางานต้นแบบจากอาจารย์ผู้สอน
-ศึกษาการทำกล่องเว็บ http://www.templatemaker.nl
วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน

ส.2 แบบสอบถามรูปลักษณ์ทางความต้องการของผู้ผลิตชารางจืด

ภาพที่ 1 ตรางความต้องการของผู้ผลิต
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างทางความคิด

ภาพที่  2 แบบร่างทางความคิด 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  3 แบบร่างทางความคิด 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  4 แบบร่างทางความคิด 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์

ภาพที่  5 แบบร่างโลโก้ที่เสร็จสมบูรณ์
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  6 แบบร่างโลโก้ขนาดต่างๆ
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้

ภาพที่  7 ตัวอย่างฟอนต์ที่นำมาใช้ TH CHarmonman
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  8 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืด
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ตัวอย่างผลงานที่เสร็จสมบูรณ์
ภาพที่  9 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีภาพที่  10 ภาพตัวอย่างบรรจุภัฑณ์ชารางจืดเสร็จสมบูรณ์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

----------------------------------------------------------------------------------------------------------


ส.2 สร้างสรรค์ตามสมมติฐาน


บรรจุภัณฑ์ ชารางเเดงสมุนไพรไทยโบราณ จังหวัด.นนทบุรี
ชารางแดงต้นตารับเจ๊เพ็ญของดีเกาะเกร็ด 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์ภาพที่  11 แบบรโลโก้ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  12 Skecthdesign 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  13 ภาพด้านหน้าบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  14 Skecthdesign 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  15 ภาพด้านข้างบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  16 Skecthdesign 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  17 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดงชั้น 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

 ภาพที่  18 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 1
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  19 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  20 ภาพชารางเเดงดีไซร์ 3
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี

ภาพที่  21 ภาพเเสดงบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่  22 ภาพเเสดงmoonbord ส.2
ที่มา : นาย สุขวิทย์ เพิ่มทวีวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2558

ส.1 ชารางเเดงสมุนไพรจังหวัดนนทบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการมองเห็น (Visual Analysis)
บรรจุภัณฑ์ ชารางเเดงสมุนไพรไทยโบราณ จังหวัด.นนทบุรี

การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีการสังเกตและรับรู้ทางการมอง

(Product and Package Visual Analysis)

ชารางแดงต้นตารับเจ๊เพ็ญของดีเกาะเกร็ด 1ตำบล 1ผลิตภัณฑ์

ภาพที่ 1 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี

บรรจุภัณฑ์สินค้า รางแดงสมุนไพรโบราณ
 หมายเลข 1 คือ ข้อความโฆษณษของตัวผลิตภัฑฑ์สินค้า
หมายเลข 2 คือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ทะเบียนการค้า
หมายเลข 3 คือ โลโก้ของสินค้า
หมายเลข 4 คือ สรรพคุณ ความดี ระดับคุณภาพสินค้า
หมายเลข 5 คือ อนุสิทธิบัตร ทะเบียนการค้า
หมายเลข 6 คือ วิธีขั้นตอนการใช้สินค้า
หมายเลข 7 คือ สถานที่ผลิตสินค้า
หมายเลข 8 คือ เครื่องหมาย โอท๊อปจังหวัดนนทบุรี
หมายเลข 9 คือ หมายเลขสมาชิกผลิตภัฑณ์ชุมชน

ภาพที่ 2 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี 


ภาพที่ 3 ภาพบรรจุภัฑณ์ชารางเเดง
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่ 4 ภาพเเสดงงาน ส.1 moon bord
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี


ภาพที่ 5 ภาพวิเคาระห์ จุดอ่อน จุดเเข็ง เเละโอกาศอุปสรรค
ที่มา: นายสุขวิทย์ เพิ่มทวี